Strona Główna  |  O nas  |  Kontakt  |  Mapa strony
Szkolenia
WYMAGANIA ADR

Ogólne środki bezpieczeństwa

Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych powinni przedsięwziąć odpowiednie środki bezpieczeństwa, stosownie do natury i zakresu dających się przewidzieć zagrożeń, w celu zapobieżenia szkodom i urazom oraz, jeżeli to konieczne, w celu zminimalizowania ich skutków. Uczestnicy przewozu powinni, w każdym przypadku, stosować się do odpowiednich wymagań ADR.

W razie zaistnienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, uczestnicy przewozu powinni niezwłocznie powiadomić służby ratownicze oraz udostępnić im informacje potrzebne do prowadzenia działań.

Klasyfikacja

Każdej pozycji wykazu towarów niebezpiecznych przyporządkowano numer UN. Dla celów pakowania materiały powinny być zapakowane do odpowiedniej grupy pakowania zgodnie ze stopniem stwarzanego zagrożenia. Badania wymagane przepisami ADR w celu klasyfikacji towaru powinny być wykonywane w upoważnionej jednostce badawczej (w Polsce klasyfikacją zajmuje się Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie).


OBOWIĄZKI GŁÓWNYCH UCZESTNIKÓW PRZEWOZU

nadawca
przewoźnik
odbiorca


  więcejWYMAGANIA UMOWY ADR DOTYCZĄCE:

Oznakowania sztuk przesyłki
Oznakowania pojazdu
Dokumentu przewozowego
Instrukcji pisemnej dla kierowcy
Opakowań
Wyposażenia pojazdu

Wyłączenia z przepisów ADR

1. Ilości ograniczone LQ

Jeśli produkt podlega wyłączeniom spod przepisów ADR wynikającym z ilości ograniczonych LQ wówczas do tego materiału nie mają zastosowania przepisy innych działów Umowy ADR. 

Zazwyczaj dotyczy to sztuk przesyłek gdzie towary niebezpieczne pakowane są w małych ilościach (np. opakowanie wewnętrzne - butelka 0,5 l z tworzywa sztucznego, opakowanie zewnętrzne - karton).

2.  Wyłączenia dotyczące charakteru operacji transportowych

Przepisy zawarte w ADR nie mają zastosowania do:

(a) przewozu towarów niebezpiecznych przez osoby fizyczne, jeżeli towary te znajdują się w opakowaniach stosowanych w sprzedaży detalicznej i służą tym osobom do ich osobistego lub domowego użytku, albo ich aktywności sportowo - rekreacyjnej;

(b) przewozu maszyn lub urządzeń nie wymienionych w Umowie ADR, które mogą zawierać materiały niebezpieczne w swoich podzespołach lub w wyposażeniu;

(c) przewozu wykonywanego przez przedsiębiorstwa w przypadkach, gdy ma on charakter pomocniczy wobec ich zasadniczej działalności, jak np. dostawy na teren budów lub zwrotów w związku z przeglądami, naprawami i utrzymaniem urządzeń, w ilościach nie większych niż 450 litrów na opakowanie i w ramach maksymalnych ilości podanych pod 1.1.3.6.

Przewóz wykonywany przez takie firmy dla celów ich zaopatrzenia lub wewnętrznej i zewnętrznej dystrybucji nie podlega niniejszemu wyłączeniu;

(d) przewozu wykonywanego lub nadzorowanego przez służby ratownicze o ile jest on konieczny ze względu na prowadzoną akcję ratowniczą;

(e) przewozu o charakterze ratunkowym, mającym na celu ratowanie ludzkiego życia lub ochronę środowiska, pod warunkiem, że zostały przedsięwzięte wszystkie środki niezbędne dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa takiego przewozu.

(f) przewozu próżnych nie oczyszczonych stacjonarnych zbiorników magazynowych, które zawierały gazy klasy 2 grupy A, O lub F, materiały klas 3 lub 9, II lub III GP, lub pestycydy klasy 6.1, II lub III GP przy spełnieniu dodatkowych warunków.

Wyłączenia częściowe z przepisów ADR w ramach limitu ilościowego na jednostkę transportową (przepis 1.1.3.6)

Jeżeli towary niebezpieczne należą do tej samej kategorii transportowej, to ich maksymalna ilość całkowita przypadająca na jednostkę transportową nie może przekroczyć 20 kg, 50 kg, 333 kg lub 1000 kg.

 więcejCopyright 2005-2008 © EKO SKOLAR. Wszelkie prawa zastrzeżone.
info@doradca-adr.pl tel. 0048 22 353 8830 fax. 0048 22 353 8831